Настоящите Общи условия регламентират основните правила и особености при ползване на сайта и услугите, които предлага Уебико ЕООД за уеб дизайн и изработка на уеб сайт /личен, фирмен, онлайн магазин  и др./, техническа поддръжка на сайт/почистване на зловреден софтуер от сайт, обезопасяване и др./, SEO оптимизация, активна Система за управление на съдържанието /CMS/ и др.

I. Общи положения

 1. Уебико ЕООД  наричано по-долу за кратко Изпълнител.
 2. Услугите които предлага Изпълнителя се извършват след подписване на двустранен договор за изработка в който Уебико“ ЕООД е страна Изпълнител, а клиентът е Възложител;

II. Обхват на дейностите

 1. Обхвата на дейностите се дефинира в договора за изработка или в приложение представляващо неразделна част от него;
 2. Когато за дефиниция се ползва оферта на Изпълнителя същата се прилага към договора за изработка и има стойност на дефиниция за обхвата на дейностите, които Изпълнителят е длъжен да извърши;
 3. В обхвата на дейностите се ползват дефиниции, които следва да се третират както следва:
 • Базова страница – екран от интернет сайт с големина на екрана до 1920х1200px, реализирана с ресурсите на HTML/DHTML
 • Динамична страница – екран от интернет сайт генериран динамично чрез PHP/MySQL код изпълняван на сървъра;
 • Модул – предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целият сайт или част от него;
 • Базова структура – предварително създадена структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи;
 • Графичен дизайн– предварително проектиран дизайн на интернет сайта, с предложение за разположение на основните навигационни елементи, цветове и структура на информацията;

III. Процес на изработка

 1. Възложителят следва да предостави  всички изходни материали по сайта в срок до 7 дни от подписване на договора за изработка;
 2. Възложителят следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му проекти или функционалности на сайта в рамките на 7 дни от предоставянето им; Броят на ревизиите на предложените проекти биват дефинирани в договора или в приложение към него.
 3. Липсата на изразено мнение по т.III 2. се приема за одобрение или прехвърляне правото на Изпълнителя да прецени оптималното решение спрямо интересите на Възложителят;
 4. Възложителят получава временен линк, с които да следи в реално време работата по сайта и да изразява мнение, с цел постигане на оптимален за него краен резултат;
 5. Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението му, може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на структурата или въвеждането на информацията. В този случай Изпълнителят може да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно;
 6. Предсрочно прекратяване на договора може да се изиска от всяка една от страните с тридневно предизвестие. В тези случаи Възложителят дължи на изпълнителя сума в размер на извършената до момента на предизвестието работа калкулирана по ценова листа;
 7. Възложителят заплаща само тази част от работата по сайта пряко извършена от Изпълнителя; Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в обхвата на договорените дейности;

IV. Авторски права и собственост

 1. Възложителят придобива авторски права върху изработените в рамките на договора изображения, както и графичното оформление на представената информация;
 2. Възложителят отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в сайта поставени след писменото му одобрение.

V. Активиране на интернет сайт

 1. Активирането на интернет сайта се извършва след одобрението му от Възложителя и заплащане на окончателната цена за изработка на Изпълнителя;
 2. Изпълнителя не носи отговорност за съдържанието на сайта, след неговото одобрение.

VI. Цени и плащане

 1. Всички цени и пакетни предложения посочени на страниците в сайта на Изпълнителя са с информативен характер, окончателните цени на услугите следва да се договарят индивидуално с всеки клиент.
 2. При подписване на договора Възложителя заплаща авансово 50% от договорената сума и 50% след като сайта е завършен.
 3. При отказ от поръчката от страна на клиента – авансово платени суми не се възстановяват.

VII. Поддръжка

 1. Изпълнителят не осигурява безплатна техническа поддръжка на изработените сайтове след предаването им, освен ако не е включена в цената на пакета или не е договорена допълнително.
 2. Всеки продукт има 30 дневно гаранционно обслужване при инциденти и повреди, в гаранционното обслужване не влизат промени по уеб дизайна или допълване на информация по сайта, освен ако не е договорено допълнително.

VIII. Сигурност и защита на личните данни.

Изпълнителя прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни на Република България и Европейски регламент GDPR. Сайтът на Изпълнителя е подсигурен с SSL сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.

Изпълнителя има право да събира и използва информация относно своите потребители, тази информация може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на услуги чрез сайта webiko.eu, участване в промоции,  попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

1. Обработване на информация за Потребителя

Изпълнителя полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

2. Цели, за които може да се използва информацията

Изпълнителя събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Изпълнителя.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Изпълнителя на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Изпълнителя се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя ;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

ІХ. Решаване на спорове

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

Х. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското и европейско законодателство.